Na odnos dijakov do okolja vplivajo mediji in družina

Na odnos dijakov do okolja vplivajo mediji in družina

Vnesel admin, 11.04.2014, 0 Komentarjev
Spodbudno je dejstvo, da več kot 50 % dijakov svojo okoljsko zavest ocenjuje kot visoko ter da več kot polovica dijakov zaradi vpliva kampanje Pozor(!)ni za okolje sedaj bolj odgovorno ravna z okoljem. Anketa je bila zasnovana v sodelovanju z družbo Goodyear Dunlop Sava Tires, pobudnico kampanje Pozor(!)ni za okolje, ter nekaterimi partnerskimi organizacijami kampanje.
[b]Dijaki menijo, da je stopnja njihove okoljske zavesti visoka[/b]
Lastno okoljsko zavest je 43,26 % dijakinj in dijakov ocenilo kot visoko, 39,11% kot srednjo in 12 % kot zelo visoko. Le 3,41 % dijakov meni, da je njihova stopnja okoljske zavesti še vedno slaba, 2,22 % pa jih meni, da je zelo slaba. Na drugi strani pa so bili rezultati ocenjevanja stopnje zavesti pri sošolcih nekoliko slabši. Le 21,4 % dijakov meni, da je okoljska zavest njihovih sošolcev visoka, kot zelo visoko pa jih je ocenilo 4,3 %. Največ, 57,63% dijakov, za svoje sošolce meni, da so srednje okoljsko ozaveščeni.
[b]Največji vpliv na okoljsko zavest dijakov ima družina, sledijo mediji[/b]
Največ anketiranih dijakov je odgovorilo, da na njihovo okoljsko zavest najmočneje vpliva njihova družina (kar 45,04 %), sledijo mediji (31,41 % vprašanih). Nekaj vpliva na njihovo okoljsko zavest imajo tudi učitelji (11,26 % vprašanih) in sošolci (4,15 %).
Da kampanja pozitivno vpliva na odnos dijakov do okolja, kaže primerjava s preteklim šolskim letom.
Na vprašanje »Kako ocenjuješ ravnanje z odpadki na šoli v primerjavi s preteklim šolskim letom?« je več kot polovica dijakov odgovorila, da opazijo izboljšanje. »To je dober podatek, saj kaže na to, da so učinki kampanje Pozor(!)ni za okolje spodbudni. Poleg tega je kar 31,4 % dijakov povedalo, da odkar sodelujejo v kampanji, odpadke tudi bolj vestno ločujejo. 29,51 % pa se je zaradi kampanje začelo truditi, da povzročijo čim manj odpadkov. Glede na to, da je prav slednje prvi in najpomembnejši korak pri obravnavi problematike zmanjševanja količine odpadkov, verjamemo, da kampanja deluje v pravi smeri osveščanja in informiranja dijakov,« je povedala vodja projekta Pozor(!)ni za okolje Anja Komatar iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires.
»Ločeno zbiranje odpadkov je nujno in koristno!« Po mnenju dijakov predvsem zato, ker omogoča ponovno uporabo odpadkov.
Večina anketiranih dijakov se zaveda tudi pomena ločevanja odpadkov, saj jih je skoraj dve tretjini oz. 64,04 % mnenja, da je ločeno zbiranje odpadkov nujno potrebno in koristno. Spodbuden je tudi odgovor na vprašanje »Kdo je odgovoren za pravilno ravnanje z odpadki?«, saj se visokih 84 % dijakov zaveda pomena, ki ga ima pri tem vsak posameznik. Pri tem vprašanju je bilo možnih več pravilnih odgovorov, zato so dijaki veliko odgovornost za pravilno ravnanje pripisali tudi komunalnim podjetjem (38 %) in državi (27 %).
Kako so dijaki odgovorili na ostala vprašanja v raziskavi, si lahko preberete v poročilu raziskave o odgovornem ravnanju z okoljem na povezavi: